6 Mayıs 2018 Pazar

Tapu harçlarında indirim

05 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, konut ve işyeri satışlarında  tapu harcı binde 15'e (%1,5) düşürüldü. Harç indirimi 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olacak.
2017 yılında da 30 Eylül 2017 tarihine kadar aynı indirim uygulanmıştı.
Devamını Oku »

5 Nisan 2018 Perşembe

Harç ve Döner Sermaye nerelere ödenir

İşleminiz hazırlanınca, başvuruda vermiş olduğunuz cep telefonlarına kısa mesaj olarak harçlar ve randevu saatinizle ilgili bilgi gönderilir. Harçları yatırabileceğiniz bankaların hangileri olduğu da belirtilir. 
Harç ve döner sermaye ödemelerinizi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün resmi internet sitesine girerek alt bölümdeki E-tahsilat sorgulama linkinden harç ve döner sermaye için ayrı ayrı giriş yapıp, kısa mesaj şeklinde gönderilen e-tahsilat numarasını yazarak kredi kartı ile yapabilirsiniz.

        

Devamını Oku »

23 Şubat 2018 Cuma

Kat mülkiyeti

Kat mülkiyeti kurulması için gerekli belgeler:
 • Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1'er adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
 • Mimari proje
 • Yönetim Planı
 • Yapı kullanma izin belgesi (iskan belgesi) (Belediyeler tarafından verilir.)- Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün malik(ler)i tarafından, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

- Kat irtifakından kat mülkiyetine geçecek taşınmazlarda, kat irtifakı tesisinde alınmış belgeler istenmez . Bunlar proje ve yönetim planıdır.

- Kat irtifakı kurulu yerler, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir. Kat irtifakı kurulmuş taşınmaz malın kat mülkiyetine esas cins değişikliği talebinin de her hangi bir kat irtifakı sahibi veya apartman yöneticisi tarafından yapılması yeterlidir.

Tümü kârgir* olmayan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz.

Ana taşınmazın tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o taşınmazın yalnız bir veya birden fazla bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

- Kat irtifakı tesis edilmiş toplu (bloklu) yapılarda, tamamlanan yapılar (bloklar) için kısmi kat mülkiyeti tesis edilebilir.

- Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. 

- Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. 

- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesisi esnasında bağımsız bölümler malikler arasında taksime de konu ediliyorsa, vekaletnamelerde kat mülkiyeti tesisine ilişkin yetkiye ilaveten taksim veya tefrik yetkisi de bulunmalıdır.
- Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.

- Kat malikine, işlemden sonra ana taşınmazın tapu senedinden başka, istem halinde, projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir.

- Daha önce yapılacak olan cins tashihi işlemi hariç olmak üzere kat mülkiyetine geçiş işleminde herhangi bir harç veya döner sermaye ücreti alınmaz.


* kârgir veya kâgir: sıfat - taş, tuğla vb.den yapılmış olan (yapı, duvar vb.)

Devamını Oku »

3 Şubat 2018 Cumartesi

Kat irtifakı

Kat irtifakı kurulması için gerekli belgeler:
 • Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1'er adet)
 • Temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
 • Mimari proje (Vaziyet planını içermelidir. Mimarlara hazırlatılır ve belediye veya İl Özel idaresince onaylanır.)
 • Yönetim Planı (İnternetten matbu şekilde bulunabilir, maliklerin isteğine göre değişiklikler yapılabilir.)

 - Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, daire, büro, dükkan, mağaza, mahzen, depo vb. nitelikteki bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa malik(ler)i tarafından, kat irtifakı kurulabilir.

- Kat irtifakı paylı maliklere diğer paydaşlardan aralarındaki sözleşmeye uygun bir binanın inşa edilmesi ve kat mülkiyetine çevrilmesini talep yetkisi veren bir irtifak hakkıdır.

- Kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmesi gerekir. Örneğin A, B ve C kişileri aynı arsanın 1/3'er hisse ile maliki ise, projedeki arsa payları toplamı her biri için 1/3 oranını sağlamalıdır.

Bloklu yapılarda başvuruda inşaat yapı ruhsatı da istenir.

- Projenin belediye onay tarihinden itibaren 5 yıl dolmuş ise işleme geldiğinde projenin yeniden onaylatılması istenir.

- Kat irtifakı kısmi olarak kurulamaz.

- Üzerinde kat irtifakı kurulacak taşınmazın niteliğinin tarla, bahçe, zeytinlik vs. olması kat irtifakı tesisine engel değildir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve bu Kanuna istinaden alınan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, imar planı ile iskan sahası olarak ayrılmış yerlerdeki parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılır. Önemli olan genel inşaat projesinin belediye veya valilikçe tasdik edilmesidir.

- Başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan bağımsız bölümlerin niteliğine bir sınırlama getirilmemiş olduğundan, bağımsız bölüm vasıfları sadece daire, dükkan, büro, mağaza, mahzen veya depodan ibaret olmayıp, bu nitelikleri taşıyan yerlerin dolayısıyla belediyece tasdikli projesinde bağımsız bölüm numarası verilip arsa payı ayrılmış olması koşuluyla, başlı başına kullanılmaya elverişli, örneğin tenis kortu gibi bölümlerin bağımsız bölüm olarak tescil edilmesi mümkündür.

- Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.

- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesisi esnasında bağımsız bölümler malikler arasında taksime de konu ediliyorsa, vekaletnamelerde kat mülkiyeti tesisine ilişkin yetkiye ilaveten taksim veya tefrik yetkisinin de aranması gerekir.

- Kat irtifakı işleminden sonra kat malikine, bağımsız bölümün tapu senedine ek olarak, istem halinde projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir.

- Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır. (Yönetici seçimi vd.)

- Kat irtifakına geçiş işlemi için yalnızca döner sermaye ücreti alınır. Tapu müdürlüğünün bulunduğu yere göre katsayısı değişen döner sermaye ücretine her bir bağımsız bölüm için ek döner sermaye ücreti alınır. Döner sermaye ücretleri için bakınız

Devamını Oku »

19 Ocak 2018 Cuma

Zorunlu deprem sigortası (DASK)

Kısaca DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) olarak da bilinir.


Deprem sigortası aranan işlemler:

- Üzerine kat mülkiyeti tesis edilmiş bağımsız bölümler
- Cinsi ev, bina vb. olan taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü işlem (Taşınmazın cinsini yapısız hale dönüştürme işlemleri hariç)


Deprem sigortası aranmayan işlemler:
- Kat irtifaklı bağımsız bölümler
- Köy yerleşik alanları veya civarında ve mezralarda yapılan yapılar
- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan yapılar (İş merkezleri, sanayi siteleri vb.)
- Kamu hizmet binası olarak kullanılan yapılar
- Üzerinde hükmen veya cebren işlem yapılar yapılar üzerindeki işlemler için


Mahkemeler, İcra Müdürlükleri, Belediyeler, Vergi Daireleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarının istemleri gereği, yani kayıt maliki veya intifa hakkı sahibinin iradesi dışında gerçekleştirilen terkin ve tescil işlemlerinde ve ayrıca resen yapılan tapu işlemlerinde de DASK aranmaz.

Tapu kaydı gereğince zorunlu deprem sigortası yapılması gereken bir taşınmazın üzerinde bunu gerektirir bir yapının bulunmadığının veya mevcut yapının kullanıl(a)maz hale geldiğinin ilgili idarelerce (Belediye, muhtarlık veya LİHKAB) bildirilmesi halinde zorunlu deprem sigortası istenilmez.

Mülkiyetinin hisseli olması ve hissedarlardan birinin payı üzerinde işlem yapılmasının talep edilmesi durumunda taşınmazın tamamı için sigorta yapılır.

Mesken olarak inşa edilmiş bulunan binaların içinde yer alan ticarethaneler için zorunlu deprem sigortası aranır.
Devamını Oku »

14 Ocak 2018 Pazar

Ölünceye kadar benim olsun, ben ölünce oğluma/kızıma kalsın...

Tapu müdürlüklerinde sık karşılan taleplerden biri de taşınmazın ölünceye kadar maliki olmak, öldükten sonra ise kişinin oğlunun-kızının veya başka bir kişinin mülkiyetine geçmesidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki tapu müdürlüklerinde böyle bir işlem yoktur. Ancak gelen talepleri karşılamak adına malike taşınmazın intifasını (kullanımını) üzerinde tutarak çıplak mülkiyet satışı yapması tavsiye edilmektedir. 

İntifa hakkı ölümle son bulduğundan ve mirasçılara geçmediğinden lehtar ölünce malik (kendisine çıplak mülkiyet satışı yapılan kişi) tarafından intifa hakkı terkin edilir. Böylece ilk malikin isteği yerine gelmiş olur. Malik bu isteğini vasiyetname veya miras sözleşmesi şeklinde de gerçekleştirebilir ancak bu yolla talep ölümden sonra gerçekleşeceği için talebin hemen karşılanması açısından yetersiz kalınmaktadır.

Borçlar Kanununun 19, 20. maddesi gereğince, kanuna, ahlaka aykırı olmayan ve gerçekleşmesi imkansız bir konuyu içermeyen şartlar resmi senede yazılmak suretiyle şartlı satış yapılması mümkündür ancak bu da bahsi geçen talep açısından yeterli değildir çünkü malik taşınmazın kendisi öldükten sonra tescilini istemektedir.

Malik isterse taşınmazın çıplak mülkiyetini bir kişiye, intifa hakkını ise başka bir kişiye satabilir.

Çıplak mülkiyet satışında gerekli olan belgeler satış işlemi ile aynıdır.
Harçlar ise şu şekildedir:
Sadece çıplak mülkiyet devrediliyorsa, ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, satış için beyan edilen değerin 1/3 ü üzerinden satıcı ve alıcı için ayrı ayrı her yıl belirlenen oranla tapu harcı tahsil edilir.
İntifa hakkı da satılıyorsa, ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilen değerin 2/3 ü üzerinden lehine intifa hakkı tesis edilenden her yıl belirlenen oranla tapu harcı tahsil edilir.
Devamını Oku »

13 Ocak 2018 Cumartesi

Tapu Müdürlüklerine ne zaman başvurabilirim?

İşlem başvuruları sabah 08:00 - 12:00 saatleri arasında yapılmalıdır. Bu saatler haricinde işlem başvurusu kabul edilmemektedir. Ancak tapu kaydı, ekspertiz işlemleri, bilgi sorgulama gibi basit işlemler için öğleden sonra da başvuru yapılabilir. Bu tarz ikincil hizmetlerin sunumunda müdürlüklerde farklı düzenlemeler yapılabilmektedir. Ekspertiz hizmetlerini haftanın belirli bir gününe veya her günün belirli bir saat aralığına almak gibi.

Devamını Oku »

5 Ocak 2018 Cuma

2018 yılı tapu harç oranları

Çok fazla ayrıntı var ama en sık kullanılan satış, bağış gibi işlemlerin harç oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bazı sık kullanılan işlemlere ait 2018 yılı harç oranları şunlardır:
Satış:  Satış değeri üzerinden alıcı için  ‰ 20, satıcı için ‰ 20
Bağış: Rayiç değer üzerinden ‰ 68,31
Suret: Örnek olarak alınan tapu kaydı veya belge suretlerinin her bir sayfası için 9,30TL

Tapu işlemleri:
1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden binde 11,38
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisab edilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden binde 1593,9
3. (5831 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009) 
a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 22,77 
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden binde 11,38
4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarruf muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden binde 68,31
6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38
b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planlan uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38
c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55
7. İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktan üzerinden binde 4,55
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden binde 4,55
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktan üzerinden binde 2,27 (6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen hüküm. 
Yürürlük:09/8/2016) (Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanır.)
8. Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921 inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden binde 2,27
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüfa, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden binde 6,83
10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veva mukavelede müddet belirtilmemişse bir vıllık kira bedeli üzerinden binde 6,83
11 .Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden binde 4,55
12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi yaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulun emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden binde 6,83
13. 
a) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 232,60 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) 116,10 
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüfa hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden binde 22,77
c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) 116,10
14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 24,80Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden binde 2,27
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 51,60
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 9,30
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden binde 11,38
19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden binde 136,62 
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce,-şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için binde 20
c) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için binde 20
d) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için binde 20
e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için binde 20
f) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20
g) (6361 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile eklenen bent Yürürlük:13/12/2012) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.)
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64’üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında binde 6,83
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında binde 11,38
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan binde 9,10
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan binde 13,66 
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (20,30 TL)’den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (20,30 TL)’dir.
Ayrıntılı bilgi için 2018 yılı harç oranları


Ayrıca döner sermaye fiyat listesi ve yöresel katsayılar için:
https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/fiyat-listesi-yoresel-kat
Devamını Oku »

Miras intikali

Gerekli belgeler:
- Verasetname
Malik ve malikten sonra ölüp de malikin verasetnamesinde sağ görünen bütün ölüler için ayrı ayrı verasetname alınır. Tek tek veraset çıkarmak yerine malike ait, malikten sonra ölenleri de gösterir yeni tarihli tek bir verasetname de çıkarılabilir. 
Verasetnameler sulh hukuk mahkemelerinden veya noterlerden çıkarılır. 1994 yılından önce vefat etmiş etmiş kişiler için noterden veraset çıkarılmamaktadır.
- Kimlik belgesi
- Temsil varsa temsil belgesi (vekaletname, vasi kararı, yetki belgesi vb.)
- Fotoğraf

Miras intikali iki şekilde yapılır: Paylı mülkiyet şeklinde ve elbirliği halinde mülkiyet şeklinde.
Paylı intikal bütün mirasçıların bizzat veya temsilcisiyle işleme katılımıyla gerçekleşir ve taraflar verasetnamedeki şekilde taşınmazdan açık olarak hisse alırlar.
Elbirliği halinde intikalde ise mirasçılardan birinin işleme katılması yeterlidir. Mirasçılar muristen gelen hisseyi bir bütün halinde kapalı hisse şeklinde edinirler. Elbirliği mülkiyette paydaşlar miras paylarını birbirlerine satabilir veya toplu halde dışarıya satabilirler. Bunun haricinde kendi payları üzerinde tasarrufta bulunamazlar.
Paylı intikal yapılacaksa bütün mirasçıların kimlik belge fotokopileri ve birer adet fotoğrafları da işlem evrakına eklenir.. Elbirliği yani kilitli hisse şeklinde intikal yapılacaksa mirasçılardan herhangi birinin kimlik ve fotoğrafı yeterlidir.
* Veraset ve intikal vergisi ilişiği kesmeden de intikal yapılabilir ancak intikalden sonra yapılacak herhangi bir işlemde bu ilişiğin kesilmesi mecbur olduğundan intikalden önce, vergi dairesinden bu ilişik yazısının alınarak intikal evrakına eklenmesi önerilir.

Devamını Oku »

Fotoğraf

- Tapu işlerinin hemen hepsi için, işleme imza atacak olan tüm taraflardan birer adet fotoğraf istenir.
- Fotoğraflar son altı ay içerisinde çekilmiş, 6x4 büyüklüğünde, renkli ve vesikalık formunda olmalıdır. 
- Yapıştırılacak fotoğrafların orijinal (renkli fotokopi olmamalı) ve kişiyi açıkça teşhis edebilecek nitelikte olması gerekir. 
- Tüzelkişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez. Ancak, tüzel kişilerin temsilcilerinin verdikleri vekâletnamelere dayalı temsilde fotoğraf aranır.
Devamını Oku »